جریمه استرداد بلیط هواپیما سیستمی

آخرین بروز رسانی : 1403/03/16 (ردیف های سبز رنگ بروز شده اند)

ایرلاین ‍‍نوع پرواز | کلاس تا ساعت 12 ظهر 7 روز قبل از پرواز تا ساعت 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل تا 5 ساعت قبل از پرواز جا ماندن از پرواز
ایران ایر تور

(پروازهای داخلی)
اکونومی 30% 40% 60% 70% 80%
بیزنس 20% 30% 50% 60% 70%
ایرلاین ‍‍نوع پرواز | کلاس تا ساعت 12 ظهر 7 روز قبل از پرواز تا ساعت 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل تا 8 ساعت قبل از پرواز جا ماندن از پرواز
ایران ایر تور

(پروازهای خارجی)
اکونومی 30% 40% 60% 70% 80%
بیزنس 20% 30% 50% 60% 70%
ایرلاین ‍‍نوع پرواز | کلاس تا ساعت 12 ظهر 7 روز قبل از پرواز تا ساعت 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل تا 8 ساعت قبل از پرواز جا ماندن از پرواز
ایران ایر تور
گروهی 40% 50% 70% 80% 90%
فول چارتری 50% (کل مسافرین) 70% (کل مسافرین) 99% 99% 99%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
آسمان U R X Q N T Y W V S M O تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز 40% Cancellation از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد 60% No Show
L K H B E تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز 50% Cancellation از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد 70% No Show
D I Z تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پروا ز 30% Cancellation از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد 50% No Show
ماهان همه 30% 40% 60%
کیش ایر C CP 30% تا 24 ساعت قبل از پرواز 60% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
RX RM RQ RN RV RL RK RH RB RY RS RF RP RR RT 25% تا 24 ساعت قبل از پرواز 50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
W M Q N N L K H B N S F P R 35% تا 24 ساعت قبل از پرواز 70% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
U O 100% تا 24 ساعت قبل از پرواز 100% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
تفتان همه 15% 25% 40% 55% 60%
ایران ایر L, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C, J 30% 60%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز از 12 ظهر 3 روز قبل تا 12 ظهر روز قبل از پرواز از 12 ظهر 3 روز قبل تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
آتا همه 20% 30% 60% 80%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر روز قبل از پرواز از 12 ظهر تا 4 ساعت قبل پرواز NO-SHOW
آوا ایر همه 50% 60% استعلام از ایرلاین
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
پارس همه 30% 55% 65% 75%
یزد ایر GB T R Q O N A Z Y X W V U S M L K H E B G D I P F 30% 40% 60% 75%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) 72 ساعت قبل از پرواز 72 تا48 ساعت قبل از پرواز 48 تا24 ساعت قبل از پرواز 24 تا12 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز No Show/No Go
سپهران
P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y 30% 50% 70% 85% 85%
ایرلاین شناسه نرخی ( کلاس ) از زمان صدور تا 48 ساعت قبل پرواز از 48 ساعت تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز (از دست دادن پرواز)
معراج U UB UD UE 70% 80% 90%
X V Q N 60% 70% 80%
M L K H 60% 70% 80%
B Y S E 50% 60% 70%
W O R A 40% 50% 60%
I D C J Z 30% 40% 50%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان خرید تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز از 12 ظهر سه روز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از 12 ظهر یک روز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت پیش از پرواز تا زمان پرواز و NO-SHOW
کارون B E H K L M N Q R S U V W Y BB EB HB KB LB MB NB RB UB VB WB YB BD ED HD KD LD ND QD RD UD VD WD YD BE EE HE KE LE ME NE QE RE SE UE VE AA AB AC AD AE 30% 50% 70%
WE YE BF EF HF KF LF MF NF QF RF SF UF VF WFYF BH EH KH LH MH NH QH RH SH UH VH WH YH BM 50% 70%
EM HM KM LM MM QM RM SM VM WM YM BN EN LN MN NN VN WN YN BO 100%
تابان YY YR YV YZ YL YM YA YI YP
YF YK YD YN YB YW YJ YS YO
YQ YE YU
20% 30% 40% 50%
N D K F P I A M L Z V R Y 20% 30% 50% 60%
O S W B 20% 30% 60% 70%
E Q 100%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از لحظه صدور تا 15دقیقه پس از صدور از 15دقیقه بعد از صدور تا 12ظهر سه روز پیش از پرواز از 12 ظهر سه روز تا 12 ظهر روز قبل از پرواز از 12 ظهر یک روز قبل تا سه ساعت پیش از پرواز از سه ساعت پیش از پرواز تا بعد و NO-SHOW
*وارش LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI بدون جریمه 30% 50% 70% 90%
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY بدون جریمه 20% 40% 60% 80%
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ MD MF MG MH MI MK MM MN MO MP MQ MR MS MU MV MY MZ MW MT ML MJ ME KL KI KH KG KF KE IH IG IF IE ID بدون جریمه 10% 30% 50% 70%
JM JN JO JP JQ JL JW JH JG JF JE (اکونومی پریمیوم) 10% 30% 50% 70%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان صدور تا 15 دقیقه پس از آن تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز از سه ساعت قبل از پرواز به بعد
زاگرس D I Z 0% 20% 30% 50% 50%
M N Q X R U V W Y F 0% 30% 40% 50% 60%
H K L B 0% 40% 50% 60% 70%
O E 0% 50% 60% 80% 90%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2ساعت قبل از پرواز به بعد
قشم ایر A R Y 30% 40% 60% 70%
V M Q K N S 40% 50% 60% 70%
D U L 100% غیر قابل استرداد
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
کاسپین Q QF QB QH QD W WF WB N NF NB
SF X H HF P PF P B M ML MF
K KF L LF LB LH I IF IB IH IE
V A F D U
100% 100% 100%
TT JD JH JB S JF J 40% 70% 85%
RE RD RH RB RF R 50% 80% 90%
ZD ZH ZB ZF Z 70% 90% 100%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
پویا ایر Y W V S 20% 30% 50% 60%
U R X 25% 40% 60% 70%
Q N M 30% 50% 70% 80%
ایرلاین نرخ بلیت ابطال، استرداد و تعویض (براساس نرخ پایه) - NO SHOW مبنای محاسبه نرخ CHD
تا 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
ساها 6,000,000 تا 6,500,000 90% 90% 90% 75% نرخ بزرگسال
6,510,000 تا 8,500,000 50% 60% 70% 75% نرخ بزرگسال
8,510,000 تا 10,000,000 40% 50% 60% 75% نرخ بزرگسال
بالاتر از 10,010,000ریال 30% 50% 60% 75% نرخ بزرگسال

خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×
English العربی

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.

(پروازهای داخلی) ایران ایر تور اکونومی 30% 40% 60% 70% 80%
(پروازهای خارجی) ایران ایر تور اکونومی 30% 40% 60% 70% 80%
(پروازهای داخلی) ایران ایر تور بیزنس 20% 30% 50% 60% 70%
(پروازهای خارجی) ایران ایر تور بیزنس 20% 30% 50% 60% 70%
ایران ایر تور گروهی 40% 50% 70% 80% 90%
ایران ایر تور فول چارتر 50% 70% 99% 99% 99%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
پارس همه 30% 55% 65% 75%
یزد ایر GB T R Q O N A Z Y X W V U S M L K H E B G D I P F 30% 40% 60% 75%
ایران ایر کلاس هایL, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C,J 30% 60%
آسمان کلاس های Y V S U R X Q N T M O 40% 60%
آسمان کلاس های L K H B 50% 70%
آسمان کلاس های D I Z 30% 50%
آسمان کلاس E غیر قابل استرداد
ماهان کلاس های همه 30% 30% 40% 60% 60%
آتا Y I S R O V 20% 30% 60% 80%
آوا ایر همه 50% 60% استعلام از ایرلاین
سپهران
سپهران کلاس P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y 30% 50% 70% 85% 85% 85%
وارش LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI بدون جریمه 30% 50% 70% 90%
وارش SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY بدون جریمه 20% 40% 60% 80%
وارش HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ MD MF MG MH MI MK MM MN MO MP MQ MR MS MU MV MY MZ بدون جریمه 10% 30% 50% 70%
تابان کلاس های YY YR YV YZ YL YM YA YI YP YF YK YD YN YB YW YJ YS YO YQ YE YU 20% 30% 40% 50%
تابان کلاس هایN D K F P I A M L Z V R Y 20% 30% 50% 60%
تابان کلاس هایO S W B 20% 30% 60% 70%
تابان کلاس هایE Q غیر قابل استرداد
قشم ایر A R Y 30% 40% 60% 70%
قشم ایر V M Q N K S 40% 50% 60% 70%
قشم ایر کلاس های D U L غیر قابل استرداد
کارون B E H K L M N Q R S U V W Y BB EB HB KB LB MB NB RB UB VB WB YB BD ED HD KD LD ND QD RD UD VD WD YD BE EE HE KE LE ME NE QE RE SE UE VE AA AB AC AD AE 30% 50% 65%
کارون WE YE BF EF HF KF LF MF NF QF RF SF UF VF WFYF BH EH KH LH MH NH QH RH SH UH VH WH YH BM 50% 50% 70%
کارون EM HM KM LM MM QM RM SM VM WM YM BN EN LN MN NN VN WN YN BO 50% 70% 70%
کیش ایر کلاس های C CP 30% 60%
کیش ایر کلاس های RX RM RQ RN RV RL RK RH RB RY RS RF RP RR RT 25% 50%
کیش ایر کلاس هایW M Q N N L K H B N S F P R 35% 70%
کیش ایر کلاس هایU O 100% 100%
معراج کلاس U UB UD UE 70% 80% 90%
معراج کلاس X V Q N 60% 70% 80%
معراج کلاس M L K H 60% 70% 80%
معراج کلاس B Y S E 50% 60% 70%
معراج کلاس W O R A 40% 50% 60%
معراج کلاس I D C J Z 30% 40% 50%
تفتان همه ی کلاس ها 15% 25% 40% 55% 60%
زاگرس کلاس D I Z 0% 30% 20% 50% 50%
زاگرس کلاس M N Q X R U V W Y F 0% 40% 30% 50% 60%
زاگرس کلاس H K L B 0% 50% 40% 60% 70%
زاگرس کلاس O E 0% 60% 50% 80% 90%
ساها نرخ بلیت 6,000,000 تا 6,500,000 90% 90% 90% 75% نرخ بزرگسال
ساها نرخ بلیت 6,510,000 تا 8,500,000 50% 60% 70% 75% نرخ بزرگسال
ساها نرخ بلیت 8,510,000 تا 10,000,000 40% 50% 60% 75% نرخ بزرگسال
ساها نرخ بلیت بالاتر از 10,010,000ریال 30% 50% 60% 75% نرخ بزرگسال